กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องAP ห้องเรียนพิเศษสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการAdvance Program วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561

กิจกรรมค่ายสานสัมพัน

Read more

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โรงเรียนเลิงนกทา ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 กันยายน 2561

การสอบแข่งขันคณิตศาส

Read more

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 /2561 21-5-2561

ตารางสอน ภาคเรียนที่

Read more