ประกาศเรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนในเวลาราชการ และแนวทางการปฏิบัติการแต่งกาย ปีการศึกษา 2561

Read more

คำสั่งโรงเรียนเลิงนกทาที่ 217/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงอาหารและพิจารณาการประมูลการจัดการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนเลิงนกทา ปีการศึกษา 2561

แต่งตั้งกรรมการบริหา

Read more

ประกาศโรงเรียนเลิงนกทา เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศปิดภาคเรียน

Read more