โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการปฐมนิเทศและค่

Read more

คำสั่งโรงเรียนเลิงนกทา ที่ 389/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Apps for Teaching And Working ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งโรงเรียนเลิงนก

Read more

การประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2561 ประเภท หมอลำ จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนเลิงนกทา เข้

Read more