คำสั่งโรงเรียนเลิงนกทา ที่ 127/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการรับสมัครนักเรียนและดำเนินการสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งห้องเรียนทั่วไ

Read more

ประกาศรร.เลิงนกทา การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรี

Read more

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ระเบียบการรับสมัครนั

Read more