ประวัติโรงเรียน

Sharing is caring!

1.ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนเลิงนกทา ที่ตั้ง 299 หมู่ที่ 12 ตำบล สามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร 0– 4578-1116 โทรสาร 0-4578-1986 e-mail mis@ln.ac.th   website http://www.ln.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 36 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวาเขตพื้นที่บริหาร 7 โรงเรียน ได้แก่ เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตาดบกศรีสมพร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านกุดโจด

1.1 ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 12ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35120
โทรศัพท์ 045-781116 – โทรสาร 045-781986 http://www. ln.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.3 มีเขตพื้นที่บริการระดับม.ต้น 11 หมู่บ้านได้แก่ บ้านสามแยก บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร บ้านกุดแห่ บ้านกุดคอก่านโคกสำราญ บ้านโป่งหนองสิม บ้านสวาท บ้านดอนฮี บ้านม่วงกาชัง บ้านแย บ้านพรหมนิยม และบ้านกุดโจด

2. ข้อมูลด้านการบริหาร
2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ……………………….. วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ( การบริหารการศึกษา ) วิชาเอก การบริหาร ดำรงตำแหน่ง ที่ โรงเรียนเลิงนกทา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 จนถึงปัจจุบัน
2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 คน ดังนี้
1) นางนิรมล จงจินากูล วุฒิการศึกษา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ
2) นายกรกต  คงทน วุฒิการศึกษา กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
3) นายมนตรี แก้วใส วุฒิการศึกษา ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารวิชาการ
4) นายสุปรีชา  นาชัยฤทธิ์ วุฒิการศึกษา กศ.ม. ( การบริหารการศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารทั่วไป

 

2.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ดังนี้
1) นายชุมพล ทองบ่อ วุฒิการศึกษา ศษ.ม.( การบริหารการศึกษา )ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริหารกลุ่มอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2.4 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 7 คน ดังนี้
1) …………………………………………………ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป (บริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
2) นางสุมนมาลย์ ทะวันทา วุฒิการศึกษา ค.บ. (ทัศนศิลป์) ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป (บริหารงานฝ่ายภาคีเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์)
3) นางสาวกุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล วุฒิการศึกษา ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ (บริหารงานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
4) นางอรุณี แก้วใส วุฒิการศึกษา ค.บ. (ฟิสิกส์) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกา
กลุ่มบริหารวิชาการ (บริหารงานฝ่ายหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน)
5) นายอภิชาต สีหาราช วุฒิการศึกษา ค.บ. (สังคมศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล)
6) ………………………………………………….ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (บริหารงานอำนวยการ)
7) …………………………………………………..ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ (บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์)

3.ประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนเลิงนกทา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514โดยใช้ศาลาวัดเขมไชยาราม
(วัดใต้) และต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514 ได้ย้ายมาอยู่ทางทิศใต้ของถนนทยาปัสสา หมู่บ้านภูดิน เลขที่ 299 หมู่ 12 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สถานที่ตั้งโรงเรียนเลิงนกทา เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “โนนภูดิน” มีเนื้อที่ทั้งหมด 36 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ซึ่งบรรดาพ่อค้า ประชาชนตลาดบ้านสามแยก และบ้านเลิงเก่า ได้ร่วมกันบริจาค สำหรับที่ดินบริเวณนี้ ได้รับบริจาค จาก นายสมสกุล ขุมทอง จำนวน 29 ไร่ นายเวียงชัย นาคสุด และนายสุด วงศ์สุข จำนวน 7 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา มีนายสวาท ไชยสัจ รักษาการครูใหญ่โรงเรียนคนแรก ต่อมาวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายบุญช่วย ธานี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และในปีนั้นทางโรงเรียนได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคาร แบบ 2163
บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง อาคารประกอบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนได้เลื่อนจาก ครูใหญ่ เป็นอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

อักษรย่อของโรงเรียน 

ล.น.  (ลอ จุด  นอ   จุด)

 

สีประจำโรงเรียน

 

ฟ้า  หมายถึง     ความใฝ่ฝันอันสูงสุด

ขาว  หมายถึง    ความสะอาดบริสุทธิ์

ความหมาย

          “ลูกศิษย์ของโรงเรียนเลิงนกทา  เป็นผู้มีความใฝ่ฝันอันสูงสุดจะประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม”

 

คำขวัญ

                   รับผิดชอบ  รอบรู้  สู้งานดี  มีคุณธรรม

          ความหมาย

รับผิดชอบ  หมายถึง โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการรู้จักบทบาท

หน้าที่ที่มีต่อตนเอง และต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ ทั้งด้านการศึกษาหาความรู้ การดำเนินชีวิต ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นในสังคมได้

รอบรู้    หมายถึง  โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ตั้งใจแสวงหาความรู้มาพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด

                   สู้งานดี  หมายถึง โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของความขยัน  ความ อดทน มุมานะ ตั้งใจเรียน และพร้อมที่จะร่วมทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                   มีคุณธรรม  หมายถึง  โรงเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียน ฝึกฝน ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าในความเป็นไทย

         

4.ปรัชญาของโรงเรียน                      

ธรรมะ  ปัญญา  สภาวะ

5.พระพุทธรูปประจำโรงเรียน              

             พระพุทธศิริ

 

 

6.เอกลักษณ์ของโรงเรียนเลิงนกทา       

นักเรียนเก่ง  ครูเยี่ยม  เปี่ยมผลงาน

7.อัตลักษณ์ของโรงเรียนเลิงนกทา                  

“มีภาวะผู้นำ  รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น”

 

ภาวะผู้นำ

นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรม จริยธรรม

การส่งเสริมประชาธิปไตย ทั้งในสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

เป็นผู้นำด้านกีฬา

นักเรียน มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านกีฬาสามารถพัฒนาตนเอง

สู่การแข่งขัน ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

นักเรียนได้รับการพัฒนาและตระหนักในการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สามารถพัฒนาตนเอง สู่การแข่งขัน ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

8.อาคารสถานที่

ปัจจุบันโรงเรียนเลิงนกทามีพื้นที่  36  ไร่  1  งาน  60  ตารางวา  เป็นที่ดินราชพัสดุกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  โดยมีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  บ้านพักครู  บ้านพักนักการภารโรง  ห้องน้ำชายหญิงและบ่อบาดาล  ดังนี้

8.1 อาคารเรียน มี  5หลัง  ดังนี้

                   1) อาคาร 216 ค        จำนวน  1หลัง

อาคาร 1 ประกอบด้วย สำนักงานฝ่ายบริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาการ ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ห้อง ศูนย์เครือข่าย (ศูนย์วิทยบริการ) ห้องแนะแนว ห้อง งานทุนการศึกษา ห้องตัดผมหญิง ห้องตัดผมชาย ห้องอนามัย ห้องเรียนทั่วไป 6 ห้อง และห้องบริการโรเนียวเอกสาร

2)อาคาร 216 ค         จำนวน  1หลัง

อาคาร 2  ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้อง  lab วิทยาศาสตร์กายภาพ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ ห้องสมุดนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนทั่วไป 11 ห้อง

3) อาคาร 324 ล/27      จำนวน  1หลัง

อาคาร 4  ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี ห้องสื่อประสม ห้องพระพุทธศาสนา และห้องจิตกรรม และห้องเรียนทั่วไป จำนวน  11ห้อง

4) อาคาร 324 ล/41      จำนวน  1หลัง

อาคาร 3  ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ห้องสื่อประสม ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องศูนย์ERICห้องเรียนทั่วไป  จำนวน   22 ห้อง

5) อาคาร 216 ปรับปรุง 46 จำนวน  1หลัง

อาคาร 5  ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  และห้องเรียนทั่วไป จำนวน   14 ห้องเรียน

8.2 อาคารประกอบ    

1)อาคารโรงฝึกงานวิชาอุตสาหกรรม      จำนวน  2  หลัง

         – ปรับเป็น ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จำนวน  1 ห้อง

          – ปรับเป็น ห้องประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน  1 ห้อง

                     2)อาคารโรงฝึกงานวิชาคหกรรม  จำนวน  1  หลัง

          -ปรับเป็นห้องประชุมช่อชงโค

3)อาคารโรงฝึกงานวิชาเกษตรกรรม          จำนวน  2  หลัง

          – ปรับเป็น ห้องจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จำนวน 4 ห้อง

4)หอประชุมเอนกประสงค์                   จำนวน  1  หลัง

5)หอประชุมดัดแปลงเป็นสำนักงาน          จำนวน  1  หลังประกอบด้วย

สำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ห้องประชาสัมพันธ์และห้องเรียนดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

12.3 บ้านพักครู  บ้านพักนักการภารโรง

                   1)บ้านพักครู                                   จำนวน   16   หลัง

                   2)บ้านพักนักการภารโรง            จำนวน    3   หลัง

                   3) ห้องน้ำชายหญิง                           จำนวน    2   หลัง

                    4)  บ่อบาดาล                                จำนวน    4   บ่อ


9. สภาพทั่วไป

1.สภาพภูมิศาสตร์    โรงเรียนเลิงนกทาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านภูดิน  ตำบลสามแยก  อำเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธร  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของถนนระหว่างจังหวัด  สายเลิงนกทา – กุดชุม – ยโสธร   ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ  2  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่มีลักษณะเป็นเนินดิน  ซึ่งส่วนมากเป็นดินเหนียวปนลูกรัง  ถนนผ่านหน้าโรงเรียน ลาดยางตลอดการคมนาคม  ไปมาสะดวก

2.การให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน  โรงเรียนเลิงนกทา   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

1ใน 3  แห่ง  ของจังหวัดยโสธร    ให้การศึกษาแก่ประชาชนของอำเภอเลิงนกทา  ซึ่งมีประชากร

ประมาณ   94,672   คน    ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งได้ผลิตนักเรียนออกไปทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองด้วยดีตลอดมา

3.สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  มีลักษณะรวมกันเป็นกลุ่มโดยอำเภอเลิงนกทา    มีประชากร

ทั้งหมด  94,672  คน  แยกเป็นชาย  47,363  คน  หญิง  47,309  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  99 คน / ตารางกิโลเมตร  หมู่บ้าน 145 แห่ง  มี  10  ตำบล  มีครอบครัว  จำนวน  25,346  ครัวเรือน(ที่มา : สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  ตำบลสามแยก   ตำบลสวาท  ตำบลกุดแห่ ตำบลโคกสำราญตำบลสร้างมิ่งและตำบลสามัคคีอาชีพหลักของชุมชนคือ ทำนา  ทำไร่ และ ทำหัตถกรรมในครัวเรือน  เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบมีภูเขาเป็นบางส่วนเป็นป่า

ค่อนข้างสมบูรณ์  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีบุญบั้งไฟ  บุญคูณลานและบุญข้าวจี่

4.ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ร้อยละ  70 ประกอบอาชีพ

ทำนา  ทำไร่ ร้อยละ 98   นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี    29,000   บาท

5.โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก  (SWOT Analysis) 

ของโรงเรียนเลิงนกทา พบว่า  จุดแข็งเกี่ยวกับการจัดแหล่งเรียนรู้ มีการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มีศูนย์วิทยบริการ (School net)  มีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  บุคลากรมีประสบการณ์  ในด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยมีครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน  61 คน ครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา (เดิม)  1 คน ครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จำนวน  50  คน เป็นโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดกลาง เมื่อปี 2535 รางวัลชมเชยระดับประเทศปี 2549 เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนสถานศึกษาระดับภาคในการประกวดกิจกรรม To be number one  และครูมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการสอน

ไฟล์แนบ

 • logoln ขนาด 187 kB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 22.10.2017

 • logolnsmall ขนาด 33 kB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  วันที่ 22.10.2017

 • test ขนาด 252 kB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
  วันที่ 21.02.2018

 • test ขนาด 252 kB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
  วันที่ 21.02.2018

 • image1 ขนาด 242 kB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
  วันที่ 21.02.2018

796total visits,12visits today

shares