ทำเนียบผู้บริหาร

Sharing is caring!

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสวาท ไชยสัจ รก. ครูใหญ่ 4 พ.ค. 2514 – 20 พ.ค. 2514
2 นายเปลี่ยน อุปริวงศ์ รก. ครูใหญ่ 20 พ.ค. 2514 – 4 ก.ค. 2515
3 นายบุญช่วย ธานี ครูใหญ่ 4 ก.ค. 2515 – 20 พ.ค. 2515
อาจารย์ใหญ่ 1 มิ.ย. 2515 – 30 ก.ย. 2526
ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2526 – 3 พ.ค. 2527
4 นายสมาน มโนเอื้อ ผู้อำนวยการ 3 พ.ค. 2527 – 7 พ.ย. 2531
5 นายไวยวุฒิ มนต์ขลัง ผู้อำนวยการ 7 พ.ย. 2531 – 30 ก.ย. 2541
6 นายเพชร แก้วใส ผู้อำนวยการ 29 ธ.ค. 2541 – 30 ก.ย. 2544
7 นายสุวิทย์ รักษาสุข ผู้อำนวยการ 29 พ.ย. 2545 – 30 พ.ย. 2546
8 นายสุพล วังสินธ์ ผู้อำนวยการ 16 ธ.ค. 2546 – 31 พ.ค. 2548
9 นายสรรเพชญ อาจวิชัย ผู้อำนวยการ 1 มิ.ย. 2548 – 30 ก.ย.2560
10 นางนิรมล  จงจินากูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา 1 ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน

 

821total visits,2visits today

shares