คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Sharing is caring!

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

 ประจำปีการศึกษา  2561

  1. นายตรงสิทธิ์  ตั้งจตุรวิธ            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        ประธานกรรมการ         08-1600-8999
  2. นายหนูจร อุ่นชิน                  ผู้แทนผู้ปกครอง                                        กรรมการ                     08-6603-8902
  3. นางสาวนันทา ทุมจันทร์           ผู้แทนครู                                                กรรมการ                    08-6259-3837
  4. นายปิ่นภพ ดำเนิน                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                                    กรรมการ                  08-0722-9906
  5. นายชัชชัย พันธุ์สวัสดิ์              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ                     08-6879-9413
  6. นายถนัด แสงศรี                   ผู้แทนศิษย์เก่า                                            กรรมการ
  7. ผศ.บุญมี ปาละวงศ์                 ผู้แทนองค์กรศาสนา                                 กรรมการ                  08-5203-6644
  8. นายธรานนท์ ประดับศรี           ผู้แทนองค์กรศาสนา                                  กรรมการ                  08-4762-0777
  9. นางสาวจิตรลดาวรรณ โสวะภาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ
  10. ดาบตำรวจมิตชา ศรีธรรม         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ
  11. นายอรุณ สร้อยสิงห์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                กรรมการ                 08-1266-2853
  12. นายอดิเทพ โยธิคาร์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ                  09-4310-7888
  13. นายเชษฐากุล ไชยกุล              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                              กรรมการ                  08-5204-2121
  14. นางรัชดา สุตาวงศ์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ                  08-1549-4054
  15. ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา                                                           กรรมการและเลขานุการ

444total visits,1visits today

shares