ข้อมูลนักเรียน

Sharing is caring!

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561  ข้อมูล ณ  วันที่  10  มีนาคม  2561

ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน
  มัธยมศึกษาตอนต้น 36 575 749 1,324
       มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 190 270 460
       มัธยมศึกษาปีที่ 2  12 211 249 460
       มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 174 230 404
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 32 438 754 1,192
       มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 165 252 417
       มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 150 270 420
       มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 123 232 355
รวมทั้งสิ้น 68 1,013 1,503 2,516

2130total visits,6visits today

shares