ข้อมูลนักเรียน

Sharing is caring!

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน
  มัธยมศึกษาตอนต้น 36 586 736 1,322
       มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 186 227 413
       มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 224 272 496
       มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 176 237 413
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 31 437 808 1,245
       มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 140 262 402
       มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 159 275 434
       มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 138 271 409
รวมทั้งสิ้น 67 1,023 1,544 2,567

 

1647total visits,10visits today

shares