ข้อมูลครูปีการศึกษา 2560

Sharing is caring!

ข้อมูลจำนวนผู้บริหาร  ข้าราชการครู  จำแนกตามระบบงาน เพศ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ  ปีการศึกษา  2560
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ระบบงาน ตำแหน่งครู/วิทยฐานะ รวม
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4
ฝ่ายบริหาร     5 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 1 8 10
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 2 1 11 15
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 2 8 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 4 13 19
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 4 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 1 1 3 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 3 2 7 13
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 3 9 14
ครูบรรณรักษ์  ครูแนะแนว     1 1   2
รวม 8 13 11 69 101

 

ระบบงาน ป.เอก                        รวม ป.โท รวม ป.ตรี รวม รวม  
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
ฝ่ายบริหาร 1 1 3 1 4 5  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 4 6 3 1 4 10  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 5 7 3 5 8 15  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8 8 3 3 11  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 4 8 11 11 19  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 3 1 4 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   1 1 2 3 1 4 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7 7 1 5 6 13  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 3 5 2 7 9 14  
ครูบรรณรักษ์  ครูแนะแนว         2 2     0 2  
รวม 1 1 16 35 51 15 34 49 101  

746total visits,6visits today

shares