กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Sharing is caring!


นายกิตติศักดิ์  อินไช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสิรินารี  ยังคง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายชาตรี  สมคะเณย์
งานวิชาการกลุ่มสาระฯ

งานหลักสูตรกลุ่มสาระฯ


นางชฏาพร  หมอกจันทึก
งานพัสดุกลุ่มสาระฯ

นางบังอร  คูเมือง
งานธุรการกลุ่มสาระ
งานการเงินกลุ่มสาระฯ งานสำนักงานกลุ่มสาระฯ คณะกรรมการกลุ่มสาระฯ คณะกรรมการกลุ่มสาระฯ คณะกรรมการกลุ่มสาระฯ
คณะกรรมการกลุ่มสาระฯ คณะกรรมการกลุ่มสาระฯ คณะกรรมการกลุ่มสาระฯ คณะกรรมการกลุ่มสาระฯ เลขานุการกลุ่มสาระฯ
ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระฯ

หลักสูตรกลุ่มสาระฯ

โครงการกลุ่มสาระฯ

กิจกรรมกลุ่มสาระ

ผลงานนักเรียน

ไฟล์แนบ

1922total visits,3visits today

shares