กลุ่มบริหารทั่วไป

Sharing is caring!

นายสุปรีชา  นาชัยฤทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายชุมชนภาคีเครือค่าย


นายสงบ  ทะวันทา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม


นางรจนา  พุ่มจันทร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

หัวหน้างาน หัวหน้างาน
หัวหน้างาน หัวหน้างาน
หัวหน้างาน หัวหน้างาน
หัวหน้างาน หัวหน้างาน

แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ   ………….
1.

2.

3.

4.

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ไฟล์แนบ

333total visits,1visits today

shares