กลุ่มบริหารงบประมาณ

Sharing is caring!


นางนิรมล  จงจินากูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


นางก่อกนก  เวชคงกิตติกร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้างาน หัวหน้างาน
หัวหน้างาน หัวหน้างาน
หัวหน้างาน หัวหน้างาน
หัวหน้างาน หัวหน้างาน

แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ   ………….
1.

2.

3.

4.

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ไฟล์แนบ

218total visits,1visits today

shares