การสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560

สถิติการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

สถิติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเลิงนกทา รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ระบบงานสารบรรณ E-OFFICE